Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka

Společnost Gaspar house s.r.o., se sídlem: Na Petynce 2445/25, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 283 85 217, DIČ: CZ28385217, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137806, příp. právní nástupce jakožto správce osobních údajů informuje tímto o dalších skutečnostech týkaje se způsobu a důvodů zpracování osobních údajů touto společností.
Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem EU, zejména v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Osobní údaje poskytnuté od zákazníka a údaje generované při poskytování služeb nebo získané při komunikaci se zákazníkem v souladu s právními předpisy shromažďujeme a zpracováváme automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě pouze za stanoveným účelem, ve vymezeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po vymezenou dobu po jeho skončení, přičemž nebude-li možné ukončení smluvního vztahu jednoznačně určit, pak vymezená doba pro archivaci počne běžet nejdříve po jednom roce následujícím po dni, kdy společnost naposledy poskytla zákazníkovi službu, to vše z důvodu plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb, samotného poskytování služeb, dodržování zákonných povinností a oprávněného zájmu společnosti i zákazníka. Základní účely zpracování a rozsah osobních údajů jsou individuálně uvedeny v samotném souhlasu zákazníka.

Udělením souhlasu není podmíněno dalším trvání smluvního vztahu a poskytování služeb na základě již uzavřených smluv. Nebude-li však zákazníkem poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů, popř. tento nebude úplný, společnost nebude moci poskytnuté osobní údaje nadále zpracovávat, efektivně vzájemně komunikovat a upozorňovat zákazníky na nové produkty a služby, příp. poskytnout produkty a služby ve zvýhodněném cenovém tarifu.

Seznam zpracovatelů:
Osobní údaje společnost zpracovává sama jako správce prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených společností na základě smluv o zpracování osobních údajů, je-li to nezbytné k plnění jejich pracovních a smluvených povinností. Nezpřístupňujeme osobní údaje subjektům mimo území ČR ani ve třetích zemí

Práva zákazníka jako subjektu údajů:
Zákazník má právo
– přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných společností (zejm. požadovat informace o rozsahu, o účelu zpracování, případně o kategoriích údajů, o zpracovatelích, atd.)
– právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování
– právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje
– právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na výmaz představuje povinnost společnosti zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud zákazník odvolá svůj souhlas a již neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování. Zákazník tak bere na vědomí, že společnost žádosti o výmaz nebude moci zcela vyhovět, pokud trvá právní důvod pro zpracování osobního údaje, zejm. plnění závazků ze smluvního vztahu, zákonné povinnosti či převažující oprávněné zájmy společnosti.

Veškerá svá práva, upravená v předchozích odstavcích, může zákazník uplatnit u společnosti písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu společnosti, či formou elektronickou na e-mailové adrese info@svatosska-rezidence.cz, s tím, že společnost je oprávněna ověřit si identitu žadatele výjimečně i osobní identifikací s ohledem na citlivost požadované informace.

Společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, jinak do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nebude-li důvod k jejímu prodloužení, a to bezplatně, popř. za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Domnívá-li se zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů nebo že společnost neoprávněně nevyhověla jeho žádosti, může se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.